Lejebetingelser

Generelle betingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, fremgår lejepriser af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag, prisoplysning, lejemål eller ydelse gælder nedenstående betingelser og retningslinjer. Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som Lejer, og JMU, som Udlejer. Alle priser opgives ex. moms, forbrug, forsikring og miljøtillæg. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel. Forbehold for trykfejl.

Lejemålets varighed.

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag materiellet forlader Udlejers plads til og med den dag det lejede materiel tilbageleveres til Udlejers plads – begge dage medregnet. Modtages materiellet retur inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag. Opsigelse skal ske med mindst 1 dags varsel, mandskabsmoduler med 8 dages varsel. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Den daglige leje er beregnet på en arbejdsdag af 8 timer. For yderligere afbenyttelse debiteres en ekstra dagsleje pr. påbegyndt 8 timer. Lejen er baseret på en 5-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søndag og helligdage, når materiellet benyttes disse dage. Leje for materiel der ikke kræver mandskab til betjening beregnes efter kalenderdage. Dette gælder også alt i skurmateriel og containere. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage. Tilbehør (slanger, kabler m.m.), er ikke inkluderet, men betales særskilt.Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

Lejers forpligtelser og ansvar.

Transportudgiften sker for lejers regning og beregnes efter gældende takster eller tilbud. Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun benyttes den af Udlejer opgivne type og kvalitet. Lejeren af dieseldrevne anlæg forpligter sig til som brændstof at benytte autodiesel. Der må ikke påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det lejede materiel. Materiellet leveres af Udlejer i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af Udlejer eller en af Udlejer anvist reparatør. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage i lejeperioden. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle typer af skader, tyverier og hærværk, som følge af fejlagtig anvendelse af materiellets benyttelse, personskader på lejers og tredjemands person eller ejendom, idet der dog henvises til forsikringsbetingelserne. Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for tab, herunder driftstab, eller til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger. Udlejer bestræber sig dog på efter anmodning, at genlevere egnet materiel. Udlån eller leje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden Udlejers skriftlige samtykke. Lejer må under ingen omstændigheder – uden Udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark. Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden fejl og mangler. Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Side 33 Efter at materiellet er modtaget på vor plads, finder eftersyn sted. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede materiel, af en hvilken som helst årsag (herunder mangel på brugermanual) samt den daglige lejeafgift for materiellet pr. ”liggedag”, erstattes af lejer. Lejer afholder endvidere enhver udgift til nødvendig rengøring, fjernelse af graffiti og sandblæsning/ lakering. Lejer bærer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening, så længe materiellet ikke er afhentet af Udlejer eller afleveret retur på Udlejers plads samt under hele lejemålet. Udlejer garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Al rengøring efter beton, asfalt og forurenende materialer faktureres iht. gældende dagspris Udlejer kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Udlejer eller andre, som udlejer har ansvar for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver til gældende erstatningsniveau. Udlejer er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder mens materiellet er i lejers besiddelse. Udlejer er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af lejer eller på produkter, hvori disse indgår. Lejer skal holde udlejer skadesløs i den udstrækning Udlejer måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand for sådant tab og sådan skade, som udlejer ikke er ansvarlig for i medfør af ovennævnte bestemmelser. Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat. Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt eventuel kabel- og ledningsejere. Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt bestemmelser om afmærkning m.v. Enhver udgift i denne forbindelse, herunder eventuelle bøder og pålæg, er udlejer uvedkommende. Udlejning til tredjemand må ikke finde sted uden Udlejers samtykke. For alt materiel faktureres et miljøbidrag på 2 % af bruttoprisen pr. enhed.

Udlejers forpligtelser og ansvar.

Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand. Udlejer påtager sig intet ansvar for lejers driftstab af nogen art, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel. Udlejer er berettiget til at regulere lejeprisen med eventuelle reguleringer i offentlige afgifter og skatter.

Forsikringsbetingelser.

Det påhviler Lejer at sørge for, at materiellet er forsikret under hele perioden. Denne forsikring skal tegnes hos Udlejer, medmindre Lejer dokumenterer, at denne har en forsikring, som dækker det lejede, og at præmie er betalt. Præmien beregnes som 6 % af bruttoprisen pr. enhed og specificeres særskilt på udlejers faktura. Forsikringen dækker brand-, tyveri-, vand- og hærværksskader samt anden pludselig opstået skade på materiellet i henhold til forsikringsselskabets bestemmelser. Vilkår kan udleveres efter begæring. Forsikringen hos udlejer dækker ikke under transport på lejers køretøjer. Forsikringen omfatter ikke alle former for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Skurvogne, pavilloner og containere bliver alene af Udlejer brandforsikret. Tyveri og hærværk på det lejede skal meddeles Udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Skader på det lejede skal ligeledes meddeles Udlejer indenfor 24 timer fra skaden er/burde have været opdaget. Dækningsområdet er fast grund i Danmark. Skader, som opstår ved fortsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer, dækkes ikke af forsikringen, men afholdes således fuldt ud af lejer. Side 34 Lejer hæfter for selvrisiko ved skader på udlejers materiel med følgende beløb beregnet ud fra reparationsudgiften, eller det respektive materiels nyværdi: Nyværdi: Selvrisiko: 0 – 200.000 kr.: 20.000 kr. 200.001 – 500.000 kr.: 25.000 kr. 500.001 – 800.000 kr.: 30.000 kr. 800.001 og derover: 35.000 kr. Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar. Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer. Der gøres opmærksom på, i tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader eller lignende, hæfter lejer for omkostninger til reparation eller køb af nyt materiel, hvis ikke den af politiet udleverede kvittering er afleveret til Udlejer, senest 14 dage efter anmeldelsen.

Betalingsbetingelser

Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer. I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned med 2 %. samt et kompsensationsbeløb på kr. 310,00 udover rykkergebyret som pt. udgør kr. 150,00 pr. fremsendt rykker. Udlejer beregner 1 måneds depositum – samlet i første måneds leje – ved udlejning af skurvogne, pavilloner og containere. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi – uden at dette pådrages os noget erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Eventuelle indsigelser over det fakturerede skal være reklameret overfor udlejer inden forfaldsdato. Efter fakturaforfaldsdato anses faktura for at være i overensstemmelse med det aftalte. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel. I tilfælde af civilt søgsmål aftaler parterne, at retssager skal anlægges ved retten i Aalborg.

Vedrørende skurvogne, containere samt moduler,

Minimumsleje 30 dage, månedsvis forud + leveringsomkostninger. Vagtordning  Udlejer har etableret vagtordning, jf. den til enhver tid gældende prisliste.  Fakturering Fakturering sker 1 gange månedligt, samt ved lejemålets afslutning. På faktura specificeres betalingsbetingelser, forbrug, rengøring m.v., samt forsikring, miljøbidrag og moms.  Lovvalg og værneting  Lejeforholdet er omfattet af dansk ret og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting. Advarsel  Brug af falsk ID i forbindelse med leje af materiel samt undladelse af returnering af materiel betragtes som tyveri.

Hvis varen er på lager bliver den sendt senest dagen efter betaling er modtaget, eller modtager

vi ordre og betaling før 12.00 bliver den afsendt samme dag, er i restordre går der normalt 3 til 5 hverdage før vi får den på lager og afsendt. Vedr. corona krisen og krigen i Ukraine kan der være forhænget leverings tider, og flere vare kan være i rest ordre.
Navn
Adresse
E-mailadresse
Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger.

Jysk materiel udlejning aps
Asåvej 3
9330 Dronninglund
cvr :37909807 Tlf 98442020

Alle priser er inkl. moms og danske kroner.

Der kan betales med følgende kort : Dankort, visa, master

Mobilpay nr 647166

Vi kan levere materiel mod betaling.

Vi har 2 års reklamationret på nye vare, 14 dages fortrydelse ret fra købs dato, skal returnér i original og uskadt emballage.

Pengene bliver trukket når varen bliver afsendt fra butikken.

Varer skal altid returneres på vores adresse Jysk materiel udlejening aps; Asåvej 3, 9330 dr.lund